Regulamin

Regulamin sklepu internetowego filmowaniezprofitem.pl

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • POCK – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
  tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem filmowaniezprofitem.pl,
 • Sprzedawca – QuiteDark Marcin Rutkowski Pułaskiego 125/24 15-337 Białystok NIP: 542-334-47-49, E-mail:
  mrsky@filmowaniezprofitem.pl

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz
Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu treści
cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie
  szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
  Wystarczające są:
  dostęp do Internetu,
  standardowy, aktualny system operacyjny,
  standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe,
  ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików
  takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia
  dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla
  Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
  poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mrsky@filmowaniezprofitem.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie
  Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Rodzaj
  zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów, dochodzi do zawarcia
  umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie
  treści cyfrowych.
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o
  świadczenie usługi konta użytkownika, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę
  drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
  Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
  wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o
  dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
  Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
  świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych
  przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
  powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres e-mail mrsky@filmowaniezprofitem.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i
  datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać
  wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
  adres e-mail składającego reklamację.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na
  etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:
  system płatności tPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na
  adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez
Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do
zakupionych treści cyfrowych.

 1. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać
  utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe
  zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 2. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dostęp do treści cyfrowych może być
  ograniczony czasowo (np. dostęp na rok), zgodnie z informacjami zawartymi w opisie treści cyfrowych na stronie
  Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli
  Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje
  poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej
  platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania,
  mimo zamknięcia platformy.
 3. Jeżeli dla Kupującego tworzone jest konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści
  cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest korzystać z tej platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i
  dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników,
  nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na
  funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani
  jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie
  naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
  nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
  nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny
  sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie
  przewiduje takiej możliwości.
 4. W razie korzystania przez Kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w
  sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do tej
  platformy.
 5. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne
  oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach
  dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z
  poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami.
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z
  uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla
  Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu
  dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może
  wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca
  informuje o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z
  odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej
  sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie
  30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do
  zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 7. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do
  dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w
  dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może
  przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i
  komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez
  Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych
  świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia)

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
 2. podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
  Konsumenta lub POCK, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK
  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
  Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
  Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo
  zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
  elektroniczną.
 5. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem
  https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż
 2. Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru
 3. lub treści cyfrowych z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK treści cyfrowe wolne od wad.
 5. Zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach
  konsumenta.
 6. Uprawnienia Konsumenta lub POCK związane z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową oraz sposób
  ich realizacji określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W trosce o
  interesy Konsumenta lub POCK, Sprzedawca przygotował wyciąg z tych przepisów, stanowiący załącznik nr 1 do
  Regulaminu.
 7. W celu uproszczenia Konsumentowi lub POCK realizacji uprawnień związanych z niezgodnością towaru lub treści
  cyfrowych z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub POCK
  może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-
  formularz-reklamacyjny.doc
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za
  pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu mogą
 2. stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
 3. których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym.
 4. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi
  przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści
  w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Jeżeli Kupujący chce korzystać z treści objętych prawami autorskimi w sposób wykraczający poza granice
  dozwolonego użytku osobistego, Sprzedawca może udzielić mu licencji na zasadach określonych indywidualnie.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na
 2. drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego
  z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do
  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: mrsky@filmowaniezprofitem.pl lub listownie na adres: ul. Wyszyńskiego 4A/22 15-888 Białystok. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
 2. produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków
 3. umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak
  zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 5. Do umów sprzedaży oraz umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie wiążą się z założeniem dla
  Kupującego konta na platformie kursowej, zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w
  brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 6. W przypadku umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, Kupujący posiadający zarejestrowane konto
  użytkownika w Sklepie, informowany jest o każdej zmianie Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres email przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może
  wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika, usuwając swoje konto użytkownika.
 7. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które wiążą się z założeniem dla Kupującego konta na
  platformie kursowej, Kupujący posiadający konto na platformie kursowej informowany jest o każdej zmianie
  Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. Konsument lub POCK może
  wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowych lub korzystanie z nich. Wypowiedzenie może być złożone w terminie
  30 dni od zawiadomienia Konsumenta lub POCK o zmianie Regulaminu. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy
  nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument lub POCK. . Wszelkie spory związane z umowami
  zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
  miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie
  znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
  zasadach ogólnych.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-01
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
  Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYCIĄG Z PRZEPISÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności towaru z umową

Art. 43d [Naprawa lub wymiana]

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać
  naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany
  przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i
  wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić
  doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
  niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został
  poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla
  konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub
  wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
  przedsiębiorca.
 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od
  konsumenta towar na swój koszt.
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca
  demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
  czynności na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
  od umowy, gdy:
  • przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
  • przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do
   zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
   bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
   umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru
  niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa
  się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy
  konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych
  towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie
  oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.
  Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
  chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami.

Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową
Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich
  zgodności z umową.
 2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od
  chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
  Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga
   nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  • przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m
   ust. 4;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca
   próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
   albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub
   usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
   konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej
  lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z
  umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób
  ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały
  niezgodne z umową.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za
  zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że
  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny

©2022 Filmowanie z Profitem